Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki działania sklepu internetowego BRYLANTINI.PL oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez: JURAN EXPRES S.C. ZYGMUNT CUPIAŁ, KATARZYNA KAWECKA-CUPIAŁ, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 43, NIP: 6312647482, REGON: 243099154

Dane kontaktowe sprzedawcy oraz sprzedaż wysyłkowa i stacjonarna prowadzona jest przez: JURAN EXPRES S.C. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 43, telefon: 032 234-44-45

Regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2018 roku.§1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zakupionego Towaru.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

  3.1. firmę kurierską,
  3.2. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
  3.3. operatora przesyłek pocztowych

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Zalecane hasło: minimum 10 znaków, w tym przynajmniej jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny.
5. Infolinia - oznacza numer telefonu: 032 234-44-45, pod którym Klient może skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.
6. Biuro Obsługi Kienta: oznacza obsługę Sklepu Internetowego dostępną pod numerem telefonu: 032 234-44-45 lub adresem e-mail: sklep@brylantini.pl
7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 43
13. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką JURAN EXPRES S.C., korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.
14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi JURAN EXPRES S.C. prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: brylantini.pl
15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
2. Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku od 09:30 do 17:00 oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sklep Internetowy przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie Internetowym. Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BRYLANTINI.PL.
4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej i zawartości Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, zdjęć należą do Sprzedawcy.
5. Sprzedawca stosuje mechanizm tak zwanych plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła (e-mailem, telefonicznie).
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.§3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją sprzedaży internetowej według postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
7. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, na przykład w drodze kontaktu telefonicznego.
8. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do odmowy sprzedaży.§4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, która jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości. Każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter informacyjny . Na wygląd towarów, a zwłaszcza na kolor ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
3. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
4. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 1000 złotych (jedentysiączłotych) Sprzedawca poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż standardowa). W takim przypadku Sprzedawca pokryje część kosztów takiej przesyłki (to jest do wysokości opłaty za przesyłkę standardową).
5. Wszelkie promocje przygotowane przez Sprzedawcę nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i są objęte osobnymi regulaminami.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do koszyka. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "Zamawiam". Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, a zwłaszcza o dostępności towaru jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
8. Po złożeniu zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty do realizacji.§5 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1.1. przelew bankowy na konto: 38 1050 1298 1000 0092 4957 1127
  1.2. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności,
  1.3. gotówką za pobraniem,
  1.4. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

przy czym w przypadku wyboru formy płatności określonej w punkcie 1.1., wysyłka towaru nie nastąpi wcześniej niż zarachowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku płatności za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta przez 3 dni z płatności, o której mowa powyżej Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego Towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument, to jest paragon fiskalny lub faktura VAT do której Klient musi podać niezbędne dane.§6 Dostawa

1. Z chwilą otrzymania zamówienia Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego realizacji i przygotowania do wysyłki. Zamówienia dokonane w piątek po godzinie 12:00 oraz w sobotę, niedzielę, święta i dni ustawowo wolne od pracy realizujemy w kolejnym dniu roboczym.
2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
4. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.
5. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres skrytki pocztowej (na przykład: skrytka pocztowa Poczty Polskiej, lub Paczkomat Inpost) wybranej przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail lub telefoniczne do chwili rozpoczęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
7. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe na przykład z zawartością taką jak asortyment Sklepu Internetowego narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia towaru uszkodzonego lub innego niż opisany, uszkodzonego opakowania przesyłki lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sprzedawcą.§7 Rezerwacja towarów w salonie sprzedaży w Gliwicach

1. Oprócz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwować towary w salonie sprzedaży w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 43. W takim przypadku wybrany przez Klienta towar, Klient odbiera osobiście po uprzednim potwierdzeniu jego dostępności o czym Klient jest powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny sprzedaży oraz odbiór Towaru odbywają się wówczas w Salonie i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Sprzedawcę Towarów. W takim przypadku, przed zapłatą ceny za Towar Klient może zrezygnować z zakupu zarezerwowanego w ten sposób Towaru.
2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Salonie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w §9 Regulaminu.
3. W odniesieniu do niektórych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia obligatoryjnej formy ich sprzedaży jako sprzedaży dokonywanej wyłącznie w Salonie z osobistym odbiorem.§8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w Sklepie Internetowym oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu Internetowego wskazany w Regulaminie, oświadczenia przed upływem 14 dni.
2. Sklep Internetowy zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niestandardowa, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (na przykład poprzez grawerowanie, zmianę rozmiaru).
3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi ryzyko oraz bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego.
5. Zwrot towaru jest możliwy jeśli towar nie nosi śladów użytkowania, ma wszystkie metki (i certyfikaty jeśli były załączone) oryginalne opakowanie (jeśli było w zestawie) oraz kupujący dołączy paragon lub fakturę VAT.
6. Zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi z uwagi na specyfikę wyrobu nie jest możliwy.
7. W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, bowiem biżuteria z kamieniami szlachetnymi lub perłami ze względu na jej specyfikę i indywidualny charakter lub właściwości, nie podlega zwrotowi. Sprzedawca uwzględnia jednak taką możliwość na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupującym (kontakt za pomocą poczty e-mail ewentualnie telefonicznie).
8. W przypadku odbioru osobistego towaru Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 punkt 1.§9 Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Klientom w naszym Sklepie Internetowym oraz w naszych sklepach stacjonarnych JURAN EXPRES S.C. była najwyższej jakości i jeśli Kupujący będą przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania, powinni długo cieszyć się z zakupów dokonanych w naszym Sklepie Internetowym. Jednakże w wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że Klienci będą chcieli złożyć reklamację. Wtedy zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym nas prawem i zasadami postępowania.

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i dostarczenia rzeczy. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (na przykład e-mailem).
3. Sprzedawca przypomina o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być na przykład paragon fiskalny, faktura VAT) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sklep Internetowy.
4. Koszt zwrotnej przesyłki pokrywa kupujący. Uznanie reklamacji za zasadną skutkuje zwrotem kosztu przesłania reklamowanego Towaru (cena przesyłki jak u Dostawcy/Kuriera wskazanego przez Sklep Internetowy).
5. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad, na koniec złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
6. Klient, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
7. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu Internetowego procedurze Składanie Reklamacji.
10. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru takich jak: zerwanie łańcuszka, pogięcie pierścionka, upuszczenie jakichkolwiek elementów biżuterii na ziemię skutkujące na przykład pęknięciem oczka, jego ukruszeniem bądź wypadnięciem i tym podobnych. Również nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia, odbarwienia lub innego zniszczenia wyrobu. Pozłota wyrobów złoconych w naturalny sposób na skutek użytkowania ulega starciu i nie stanowi to powodu do reklamacji.
11. Gwarancji nie podlegają również wyroby, które Klienci przerobili we własnym zakresie lub u jubilera na przykład zmieniając rozmiar.
12. W przypadku chęci dokonania zwrotu reklamowanej biżuterii z diamentami i innymi kamieniami szlachetnymi lub perłami, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, bowiem biżuteria z kamieniami szlachetnymi lub perłami ze względu na jej specyfikę, indywidualny charakter i właściwości, podlega bardziej skomplikowanej procedurze reklamacyjnej. Sprzedawca uwzględnia jednak taką możliwość na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupującym.
13. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Wniosek można pobrać na stronie internetowej UOKiK (Link do strony). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKiK (Link do strony). Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Link do strony).
14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
15. Sądem właściwym do rozpatrzenia roszczeń jest Sąd w Gliwicach.
16. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
17. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się zgodnie z art. 3. punkt 1 podpunkt 10, do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych (pięćdziesiątzłotych).
18. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

BYRLANTINI.PL - DZIAŁ REKLAMACJI
JURAN EXPRES S.C.
ul. Zwycięstwa 43, 44-100 Gliwice

lub dostarczyć reklamowany towar osobiście pod wyżej wymieniony adres.

Nowości
Złoty pierścionek z brylantem
Złoty pierścionek z brylantem
1 910,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z diamentami
Złoty pierścionek z diamentami
1 490,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z szafirami i diamentami
Złoty pierścionek z szafirami i diamentami
1 080,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z brylantami
Złoty pierścionek z brylantami
1 320,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z brylantami
Złoty pierścionek z brylantami
2 670,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z szafirami i brylantami
Złoty pierścionek z szafirami i brylantami
1 900,00 zł
szt.
Produkt dnia
Złoty pierścionek z szafirami i brylantami
Złoty pierścionek z szafirami i brylantami
1 900,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z brylantami
Złoty pierścionek z brylantami
2 670,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z brylantami
Złoty pierścionek z brylantami
1 320,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z szafirami i diamentami
Złoty pierścionek z szafirami i diamentami
1 080,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z diamentami
Złoty pierścionek z diamentami
1 490,00 zł
szt.
Złoty pierścionek z brylantem
Złoty pierścionek z brylantem
1 910,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl